(English) Покана за Общо събрание на БУЛСИМ – 26.09.2023 г. от 19:00 ч.

Уважаеми членове на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”,

С решение на Управителния съвет на асоциацията от 23-ти август 2023 г., се свиква Общо събрание на сдружение “Българска асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ”, което ще се проведе на 26-ти септември 2023 г., сряда, от 19:00 ч. в офиса на сдружението, намиращ се в гр. София, ул. “Борис Рангелов” №30. Членовете на Общото събрание ще имат възможност да се включат и онлайн.

Линкът за онлайн връзка е изпратен по е-мейл до всеки от членовете.

Събранието ще се проведе съгласно следния Дневен ред:

1. Приемане Отчета за дейността на БУЛСИМ за 2022 г.
2. Приемане Годишния финансов отчет (ГФО) на БУЛСИМ за 2022 г.
3. Приемане Отчета за дейността на Управителния съвет за 2022 г.
4. Приемане Отчет за дейността на Контролния съвет за 2022 г.
5. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2023 г.
6. Приемане на промени в Устава на сдружението
7. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Управителния съвет
8. Избор на нов Управителен съвет и Председател
9. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Контролен съвет
10. Избор на нов Контролен съвет
11. Разни.

Документите ще ви бъдат изпратени по мейл в следващите дни.

ВАЖНО: Съгласно Устава, членовете на БУЛСИМ, които не са заплатили дължимия членски внос за предни години, включително за 2023 г., нямат право на глас по време на Общото събрание. Асоциираните членове също нямат право на глас.

Във връзка със заплащането на членския внос моля да имате предвид, че вноската се заплаща на председателя на БУЛСИМ в брой, като срещу сумата се издава приходен ордер.

За тези от вас, които искат да платят дължимия членски внос, нека се свържат с мен и ще уточним как да бъде направено.

С уважение,
Николай Томов

Share it: