Мисия&Визия

Мисия

БУЛСИМ съдейства за утвърждаване на М&С и използването на симулационни методи и техники в науката и образованието, в гражданското и военното общество, държавните организации и бизнеса. С дейността си подпомага трансфера на опит и знания между лицата и организациите, имащи интерес в специфични сектори от моделирането и симулациите.

Визия

БУЛСИМ ще продължи да осигурява всеобхватна рамка на национално и международно ниво, в която лицата и организациите, работещи в областта на Моделирането&Симулациите си взаимодействат, споделят експертни мнения и работят върху проблеми от общ интерес.