Контролен съвет

Доц. д-р Емилия Саранова
Д-р Ирена Николова е учен с повече от 15 години опит в областите икономика на отбраната и сигурността, управление на кризи,  управление на проекти, обучения и компютърно подпомагани учения. Ирена има докторска степен по автоматизирани системи за управление и обработка на информацията, с фокус върху управлението на проекти, обучения и работа с клиенти. Със своята експертиза тя участва в редица проекти, прилагащи моделиране и симулации за гражданска защита и отбрана. Няколко години Ирена е управител на компания, предоставяща модерни решения и услуги в областта на симулациите и обученията. Понастоящем Ирена е главен експерт по управление на проекти в Министерството на вътрешните работи. Автор е на публикации по управление на научни проекти, икономически анализи, разработване и прилагане на Balanced Scorecard за оценка на представянето, оптимизация, планиране и развитие на системи за управление на кризи и компютърно подпомагани учения.

Д-р Светлана Василева-Бояджиева е завършила инженерна специалност “Системи за автоматизирано проектиране” в Санкт-Петербургския държавен електротехнически университет (ЛЭТИ). Доктор е по информатика. Работила е като програмист в частна фирма и асистент по информатика в Аграрен университет – Пловдив и Шуменски университет, Колеж-Добрич. Понастоящем е доцент по информатика във Висше училище по мениджмънт (гр. Варна) и преподавател по информатика в Природоматематическата гимназия в гр. Добрич.

Области на научни интереси: Системи за управление на разпределени бази от данни; Имитационно моделиране на процеси и системи; Приложение на информационните технологии в обучението.

Членства в редколегии и рецензент в научни списания и научни конференции: International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT); Journal of Computer Sciences and Applications (JCSA), American Journal of Information Systems (AJIS), International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SIMULTECH’2017, SIMULTECH’2018), International Conference on Intelligent Control and Computing (ICICC 2017, ICICC 2018, ICICC 2019) и др.

Членства в научни и професионални организации: Българска асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ, Институт на инженерите по електротехника и електроника (IEEE), Асоциация за изчислителна техника (ACM); Национално общество по имитационно моделиране – Русия; Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“; Съюз на математиците в България.