Покана за Общо събрание на БУЛСИМ

Уважаеми членове на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”,

Във връзка с необходимостта от приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на сдружението и обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, съгласно чл. 30, ал. 3 от Устава на БУЛСИМ, с решение на Управителния съвет на асоциацията от 9-ти юни 2022 г., се свиква Общо събрание на сдружение “Българска асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ”, което ще се проведе на 22-ти юни, сряда, от 19:00 ч. в офиса на сдружението, намиращ се в гр. София, ул. “Борис Рангелов” №30.

Членовете на Общото събрание ще имат възможност да се включат и онлайн. Линкът за онлайн връзка е https://meet.google.com/mke-obid-gqj

Дневният ред на събранието е:

1. Приемане Отчета за дейността на БУЛСИМ за 2021 г.
2. Приемане Годишния финансов отчет (ГФО) на БУЛСИМ за 2021 г.
3. Приемане Отчета за дейността на Управителния съвет за 2021 г.
4. Приемане Отчет за дейността на Контролния съвет за 2021 г.
5. Разни.

Документите ще ви бъдат изпратени по мейл в следващите дни.

ВАЖНО: Съгласно Устава, членовете на БУЛСИМ, които не са заплатили дължимия членски внос за предни години, включително за 2021 г., нямат право на глас по време на Общото събрание. Асоциираните членове също нямат право на глас.

Във връзка със заплащането на членския внос моля да имате предвид, че банковата сметка на сдружението беше закрита миналата година. Вноската на членски внос се заплаща на председателя на БУЛСИМ в брой, като срещу сумата се издава приходен ордер.

За тези от вас, които искат да платят дължимия членски внос, нека се свържат с мен и ще уточним как да бъде направено.
С уважение,
Николай Томов

Share it: