Покана за Общо събрание на БУЛСИМ

Уважаеми членове на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”,

Във връзка с необходимостта от спешно приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на сдружението и обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, съгласно чл. 30, ал. 3 от Устава на БУЛСИМ, с решение на Управителния съвет на асоциацията от 23-ви септември 2020 г., се свиква Общо събрание на сдружение “Българска асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ”, което ще се проведе на 30-ти септември от 16:00 ч. в офиса на сдружението, намиращ се в гр. София, ул. “Борис Рангелов” №30. Предвид извънредната епидемична обстановка, членовете на Общото събрание ще имат възможност да се включат онлайн, което е и препоръчителният вариант за участие в събранието. Линкът за онлайн връзка ще бъде изпратен в деня на събранието.

Дневният ред на събранието е:

  • Приемане Отчета за дейността на БУЛСИМ за 2018 и 2019 г.
  • Приемане Годишния финансов отчет (ГФО) на БУЛСИМ за 2018 и 2019 г.
  • Приемане Отчета за дейността на Управителния съвет за 2018 и 2019 г.
  • Приемане Отчет за дейността на Контролния съвет за 2018 и 2019 г.
  • Разни.

Присъствената среща на място в офиса ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки!

ВАЖНО: Съгласно Устава, членовете на БУЛСИМ, които не са заплатили дължимия членски внос, включително за 2020 г., нямат право на глас по време на Общото събрание.

С уважение,
Николай Томов – Председател на УС

Share it: