Покана до членовете на БУЛСИМ за провеждане на Общо събрание на 23.11.2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото ви уведомявам, че на 23.11.2023 г. /четвъртък/ от 19:00 ч., на адреса по седалището на БУЛСИМ, а именно: гр. София, район Младост, ул. „Борис Рангелов“ № 30, ще се проведе Общо събрание на членовете на сдружението, свикано по инициатива на Управителния съвет, съгласно Решение от 16.10.2023 г. на основание чл. 30, ал. 1 от Устава и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, на което ще се обсъдят въпроси и вземат решения, при следния дневен ред:

1. Приемане Отчет за дейността на БУЛСИМ за 2022 г.
2. Приемане Годишния финансов отчет (ГФО) на БУЛСИМ за 2022 г.
3. Приемане Отчета за дейността на Управителния съвет за 2022 г.
4. Приемане Отчет за дейността на Контролния съвет за 2022 г.
5. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2023 г.
6. Промяна на Устава.
7. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Управителния съвет.
8. Избор на нов Управителен съвет и Председател.
9. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Контролен съвет.
10. Избор на нов Контролен съвет.
11. Разни.

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ настоящата ПОКАНА се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден за провеждане на Общо събрание.
На основание чл. 30, ал. 2 от Устава на БУЛСИМ, настоящата ПОКАНА се изпраща до всички членове по електронен път и се публикува и на уеб-сайта на Асоциацията – https://bulsim.org.
Общото събрание на Асоциацията може да взема решения, при условие че е редовно свикано и присъстват най-малко половината от всички членове на Асоциацията, имащи право на глас. Ако в обявения за начало час Oбщото събрание няма кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Настоящата покана се постави на таблото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението на 17.10.2023 г. /вторник/, в 19:00 ч.

Дата: 17.10.2023г. Председател на УС: Николай Томов

Share it: