Свикване на Общо събрание на БУЛСИМ

Уважаеми членове на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”,

Във връзка с необходимостта от приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на сдружението и обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, съгласно чл. 30, ал. 3 от Устава на БУЛСИМ, с решение на Управителния съвет на асоциацията от 20-ти юни 2021 г., се свиква Общо събрание на сдружение “Българска асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ”, което ще се проведе на 29-ти юни от 18:30 ч. в офиса на сдружението, намиращ се в гр. София, ул. “Борис Рангелов” №30. 

Членовете на Общото събрание ще имат възможност да се включат и онлайн, което е и препоръчителният вариант за участие в събранието. Линкът за онлайн връзка е изпратен на предоставените от вас е-мейл адреси.

Дневният ред на събранието е:

  • Приемане Отчета за дейността на БУЛСИМ за 2020 г.
  • Приемане Годишния финансов отчет (ГФО) на БУЛСИМ за 2020 г.
  • Приемане Отчета за дейността на Управителния съвет за 2020 г.
  • Приемане Отчет за дейността на Контролния съвет за 2020 г.
  • Разни.

ВАЖНО: Съгласно Устава, членовете на БУЛСИМ, които не са заплатили дължимия членски внос за предни години, включително за 2020 г., нямат право на глас по време на Общото събрание. Асоциираните членове също нямат право на глас.


С уважение,

Николай Томов – Председател на БУЛСИМ

Share it: