Покана за Общо събрание на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”

Уважаеми членове на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”,

С решение на Управителния съвет на асоциацията от 29-ти октомври 2018 г. се свиква Общо събрание на сдружение “Българска асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ”, което ще се проведе на 05 декември от 17:00 ч. в заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН, намиращ се в гр. София, ул. “Акад. Георги Бончев”, Бл. 8. Вижте локацията тук.

Дневният ред на събранието е:

  • Приемане Отчета за дейността на БУЛСИМ за 2016 и 2017 г.
  • Приемане Годишния финансов отчет (ГФО) на БУЛСИМ за 2016 и 2017 г.
  • Приемане Отчета за дейността на Управителния съвет за 2016 и 2017 г.
  • Приемане Отчет за дейността на Контролния съвет за 2016 и 2017 г.
  • Приемане на промени в Устава.
  • Избор на членове на Управителния съвет.
  • Избор на членове Контролния съвет.
  • Избор на Председател на УС.
  • Разни.

Моля да изпратите вашите номинации за членове на Управителния съвет и Контролния съвет. Може да ги представите и по време на събранието. Отчетите ще бъдат изпратени до членовете в следващите дни.

ВАЖНО: Съгласно Устава, членовете на БУЛСИМ, които не са заплатили дължимия членски внос, включително за 2018 г., нямат право на глас по време на Общото събрание.

Николай Томов
Председател на УС
 

Share it: